Your Questions Answered

Smarter VAT Solutions

VAT reclamation is a complicated and time intensive process that requires expertise in country-specific legislation and relationships with local tax authorities. Our Frequently Asked Questions section is designed to give you a high-level overview of VAT and how the recovery process works. If you have any additional questions not answered below please click here to communicate with a VAT professional LIVE via instant messenger (no software needed) or email.

Какво е ДДС?

Данък Добавена Стойност (ДДС) е косвен данък, които „оскъпява” Вашите задгранични разходи с 5 до 25%. Начислява се във всяка една фаза на търговския цикъл, описва се върху фактурите, влиза в държавния бюджет и, като правило, се поема от крайния потребител. ДДС е създаден с цел насърчаване на международната търговия и като замисъл технически е неутрален за фирмите, но ако последните се възползват от правото си на данъчно възстановяване.

Ставките на ДДС са различни в различните страни, а някои от използваните съкращения са IVA (Италия), GST (Канада, Австралия), MWST (германия, Австрия), TVA (Франция, Белгия), MOMS (скандинавски страни).

Защо фирмите могат да възстановяват ДДС?

С цел насърчаване на международната търговия, през 1990г. Европейският съюз въвежда законодателни промени, които позволяват на предприятията да възстановяват платения ДДС върху разходи, направени по време на служебни пътувания в държавите-членки на Съюза. ДДС се възстановява от ЕС в рамките на 8-ма Директива, която позволява на фирмите, регистрирани на територията на ЕС да възстановят ДДС от всяка държава-членка, и 13-та директива, която позволява на предприятията, установени извън 27-членния блок да подават молби за данъчно възстановяване. Редица ключови територии, които не са членки на ЕС, включително САЩ, Япония, Канада и Южна Корея, се възползват от процеса, благодарение на споразумения за реципрочност

Каква сума можем да си възстановим?

Като цяло, фирмите могат да си възстановят 100% от ДДС, платен върху съответните разходи, при условие че са спазени основните за целта условия. Ставката на ДДС варира от една страна в друга, а така също и списъкът на разходите, от които ДДС е възстановим. Има и случаи, при които е възможно само частично възстановяване на данъка и обикновено това засяга разходи по настаняване, храна или представителни разходи. Добри примери в това отношение са Австрия (възстановява само 50% от заплатения ДДС върху горе упоменатите разходи) и Дания (25% от платения данък).

Какви са критериите за възстановяване на ДДС?

Всяка страна има специфични правила, които определят рамките на процеса по възстановяване на ДДС. Въпреки че разпоредбите в различните страни са различни, екипът на Taxback International съумя с времето да класифицира общовалидните условия, при които всичките тези страни възстановяват ДДС на чуждестранни юридически лица. За да се запознаете по-обстойно с критериите за възстановяване на ДДС, моля, посете съответната секция на уебсайта.

Каква информация трябва да съдържат фактурите?

Всички фактури, предоставени в подкрепа на заявлението трябва да са в оргинал и да включват следната информация:

 • Дата на издаване;
 • Номер на фактурата;
 • ДДС номер на доставчика;
 • Наименование и адрес на доставчика;
 • Наименование и адрес на клиента;
 • Единична цена и описание на доставените стоки или предоставените услуги;
 • Дата на доставка и плащане (ако датата на плащане е различна);
 • Ставка на ДДС;
 • Сума на ДДС.

Ще ни върнете ли оригиналите?

Да, оригиналите се връщат обратно след като заявлението Ви е разгледано от съответната данъчна служба.

Какви са необходимите документи?

Taxback International може да Ви помогне с възстановяването на ДДС, ако ни предоставите следната документация.

 • Оригинални фактури, които ще се приложат към Вашето заявление;
 • Пълномощно, с което упълномощавате Taxback International да Ви представлява пред чуждестранните данъчни служби във връзка с възстановяването на Вашия ДДС;
 • Документ от НАП, който доказва, че Вашето дружество е регистрирано по ЗДДС.

Кои страни възстановяват ДДС?

Общо 42 държави в света са създали механизъм са възстановяване на ДДС като сред тях са всички страни-членки на ЕС. Списъкът включва: Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Canary Islands, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Холандия, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания

От кои разходи може да се възстанови ДДС?

Taxback International възстановява ДДС от 42 държави върху следните разходи:

 • Разходи за участие в изложения и конференции;
 • Храна, настаняване, представителни разходи;
 • Транспортни разходи;
 • Разходи за реклама и промоционални дейности;
 • Ползване на професионални услуги;
 • Други.

Колко време отнема процедурата по възстановяване на ДДС?

В рамките на действащото законодателство, Вашата организация би следвало да си получи възстановената сума в размките на шест месеца след осъществяване на разходите. Сроковете, разбира се, са различни за различните страни. Политика на Taxback International е да подава заявления само при безкомпромисно спазване на условията на данъчните власти, което спестява много от времето за разглеждане на заявленията, способства за развиването на стабилни отношения с данъчните служби и, като цяло, нашите клиенти получават парите си по-бързо.
Кликнете тук за информация във връзка с официалните срокове във всяка една страна.

Има ли крайни срокове за подаване на заявление за възстановяване на ДДС?

Да. В повечето страни заявленията трябва да се подават не по-късно от 30 юни на следващата година спрямо годината на издаване на фактурите. За повече информация кликнете тук.

Колко често можем да подаваме заявления за възстановяване на ДДС?

Честотата на подаване на заявления за възстановяване на ДДС се определя от всяка една данъчна служба. Като общо правило, заявления могат да се подават до четири пъти годишно.

Колко струват услугите на Taxback International?

В Taxback International сме разработили цялостно решение, съобразено с нуждите на нашите клиенти и независимо от вида и мащаба на тяхната дейност сме в състояние да предложим конкурентни цени. Цената, която ще Ви предложим, ще е тясно обвързана с Вашите нужди.

По какъв начин ще получим възстановения ДДС?

В повечето страни можем да Ви осигурим заплащане в местана валута под формата на банков превод или чек.

Могат ли фирми със седалище в ЕС да възстановяват ДДС от други страни-членки на Съюза?

Да. Фирмите, регистрирани на територията на ЕС могат да възстановяват ДДС от всяка страна-членка на Съюза при условие, че не са регистрирани в съответната страна, за която искат да подадат заявление.

Има ли минимален праг на сумите за възстановяване?

Taxback International няма определен минимален праг на сумите за възстановяване, но някои данъчни служби поставят такива ограничения. В повечето страни-членки на ЕС този минимален праг е 25 евро за заявленията подавани годишно и 200 евро за тримесечните заявления. Няма ограничения за горен праг на сумите.

Какви са предимствата на Taxback International?

Повече от 6000 клиента от 107 страни по света разчитат на Taxback International заради нашия уникален и новаторски подход към процеса по възстановяване на ДДС. Посетете Предимства на Taxback International, за да разберете защо ни определят като световен лидер в сферата на данъчното възстановяване.

When is my business required to be registered in another country?

 You business is eligible or liable to VAT register in an EU country if you are carrying out taxable supplies in that country, and the obligation to account for VAT is not shifted to your customer.  The obligation to register for VAT depends on a number of factors, such as type of service performed, destination of the goods, status of your customer, etc.

Can I get VAT back in case by business is registered or required to be registered in the country where the expenses are incurred?

Yes. You can still get VAT back by reporting the VAT on purchases in your VAT return in that country. This may result in either overpayment that could be claimed, or in a VAT credit that can be offset against VAT liabilities.

What are my benefits from the VAT registration?

VAT registration is a lawful obligation that is imposed on businesses carrying out taxable supplies in a particular jurisdiction, subject to conditions. When your business chooses Taxback International to assist you with the registration and subsequent filing and reporting obligations you are comfortable that your business is VAT compliant in that jurisdiction. Businesses that are eligible or liable to VAT register in a country are not entitled to apply for a direct VAT refund from that country. However, once your business has become VAT compliant by registering for VAT, it is also entitled to claim back VAT on purchases which it would otherwise not be able to get back.

What are the consequences of the VAT registration?

Companies have a number of obligations in the jurisdiction they are VAT registered in, such as issuing compliant VAT invoices, keeping proper records, filing VAT returns and other tax declarations on time. Engaging Taxback International to assist you and perform these activities for you will ensure that your business is VAT compliant.

Can Taxback International help my business if I am already registered for VAT?

International VAT can be complex, time-consuming and challenging. Our international team of tax specialists will ensure that your VAT is managed in the most effective, cost-efficient and law compliant way.

 • We can maximise your VAT refund by reviewing your domestic T&E expenses retrospectively for a number of years (Domestic VAT recovery);
 • We can ensure that your current in-house VAT system covers all necessary aspects by carrying out a VAT compliance review, VAT expense review or Expense code review;
 • We can train your staff on various VAT related topics;
 • We are your reliable ad-hoc VAT consultant.

How long does it take to receive a VAT Refund estimate?

Depending on the submitted documents, it usually takes up to 3 business days for our VAT specialist to contact you with a VAT refund estimate.

What information must be on the invoices?

All invoices submitted to support your VAT refund claim need to include the following information:

 • Date of issue;
 • Invoice number;
 • Supplier’s VAT number;
 • Supplier’s full name and address;
 • Customer’s full name and address;
 • Unit price and description of the goods supplied or services rendered;
 • The date of the supply and payment (if different from the date of supply),
 • VAT rate applied,
 • VAT amount payable.

What type of expenses can I receive VAT refund estimate for?

Taxback.com can secure foreign VAT refunds from 41 countries on a range of Travel and Entertainment (T&E) expenses including:

 • Trade fair and conference costs;
 • Meals, accommodation and business entertainment
 • Travel and transport costs
 • Advertising and promotional costs;
 • Professional services;
 • And many additional expenses.

Free Analysis

IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ireland

T: +353 1-887-1999
F: +353 1-670-6963
E: info@taxbackinternational.com